„Niewyrażone emocje nigdy nie umierają.
Zostają zakopane żywcem,
aby powrócić później w znacznie gorszej postaci.”

Sigmund Freud

PSYCHOTERAPIA
mgr Jolanta Domalewska-Krocz
PSYCHOTERAPIA
mgr Jolanta Domalewska-Krocz
Psychoterapeuta, socjoterapeuta, oligofrenopedagog.


W ramach prywatnej praktyki prowadzę:

psychoterapię
indywidualną
osób dorosłych

psychoterapię indywidualną
dzieci i młodzieży
terapię
EEG-BIOFEEDBACK

terapię
TOMATIS

terapię
PEDAGOGICZNĄ DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE SZKOLNEJ


W trosce o wysoką jakość wykonywanej pracy oraz dobro swoich pacjentów, regularnie superwizuję swoją pracę psychoterapeutyczną
w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym.
W swojej praktyce zawsze stosuję się do zasad Kodeksu Etyki Psychoterapeuty.
Komu pomagam ?


Oferuję pomoc osobom, które cierpią z powodu:

 

– lęków
– zaburzeń snu, łaknienia
– problemów z akceptacją samego siebie
– trudności małżeńskich, rodzinnych
– problemów w relacjach z innymi ludźmi
– zaburzeń zachowania
– zaburzeń jedzenia (anoreksja, bulimia, ortoreksja)
– dolegliwości psychosomatycznych
– sytuacji kryzysowych (żałoba, choroba własna lub osoby bliskiej, rozpad związku, strata dziecka, współmałżonka, osoby bliskiej)
– obniżonego nastroju i depresji
– myśli samobójczych
– ciężkich, traumatycznych doświadczeń
– zaburzeń osobowości
– schizofrenii
Udzielam konsultacji psychoterapeutycznych oraz prowadzę psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży.
Konsultacja psychoterapeutyczna
Ma na celu wstępne rozpoznanie oraz określenie trudności i problemów zgłaszającej się osoby, a także ustalenie najodpowiedniejszej dla niej formy pomocy. Konsultacja obejmuje najczęściej jedno do trzech spotkań
Psychoterapia indywidualna
To regularne spotkania terapeuty z pacjentem. Rozpoczęcie psychoterapii poprzedzone jest zawsze konsultacjami, po których pomiędzy terapeutą a pacjentem jest zawierany kontrakt terapeutyczny, ustalone zostają cele i zasady udziału w terapii, a także częstotliwość spotkań. Praca oparta jest o relację pomiędzy terapeutą a pacjentem.

 

Psychoterapia indywidualna jest leczeniem zaburzeń życia psychicznego metodami psychologicznymi. Ma ona na celu eliminowanie lub zmniejszanie objawów lub odczuwanego cierpienia pacjenta poprzez wprowadzenie zmian w sposobie jego przeżywania. Zazwyczaj spotkania odbywają się raz lub dwa razy w tygodniu. Sesje terapeutyczne trwają 60 minut z osobami  dorosłymi, 45 minut z dziećmi oraz młodzieżą i odbywają się w ustalonych terminach. To jak długo trwa proces psychoterapeutyczny jest sprawą indywidualną i zależy od trudności, z jakimi boryka się pacjent, jego potrzeb oraz od wspólnych ustaleń pomiędzy nim a terapeutą.

TERAPIA EEG – BIOFEEDBACK
Biofeedback oznacza biologiczne sprzężenie zwrotne. Pacjentowi dostarczane są informacje o jego stanie fizjologicznym. Terapia oparta jest o interaktywną współpracę z komputerem. Dzięki tej metodzie pacjent w sposób świadomy uczy się zmieniać wzorzec wytwarzanych fal w mózgu, tak aby mózg pracował wydajniej i szybciej.

 

Biofeedback ma bardzo szerokie zastosowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. Metoda ta jest stosowana nie tylko jako forma terapii w praktyce klinicznej (ADHD, ADD, dysleksja, zaburzenia lękowe), ale także służy jako metoda treningowa dla osób zdrowych w celu poprawy funkcjonowania umysłu (sportowcy, piloci, menedżerowie, studenci). Czas trwania terapii ustala się stosownie do wieku pacjenta i istoty problemu. Spotkania odbywają się co najmniej raz w tygodniu, a najlepiej 2-3 razy w tygodniu.

Pacjenci obciążeni w wywiadzie neurologicznie przed przystąpieniem do terapii konsultowaniu są u lekarza – neurologa.

TERAPIA TOMATIS

Metoda Tomatis to terapia sluchowa – dżwiękowa stymulacja neurosensoryczna, która skupia się na poprawie percepcji sluchowej poprzez aktywację i trening mięśni słuchowych.

Zastosowanie terapii Tomatis u dzieci i doroslych: zaburzenia przetwarzania słuchowego, opóźniony rozwój mowy, trudności z mową, zaburzenia ze spektrum autyzmu, trudności w uczeniu się i zapamiętywaniu, zaburzenia koncentracji uwagi, nadwrażliwość dźwiękowa, zaburzenia depresyjne, zaburzenia lękowe

TERAPIA PEDAGOGICZNA DZIECI Z TRUDNOŚCIAMI W NAUCE SZKOLNEJ

Udzielenie dziecku wsparcia w walce ze specyficznymi trudnościami w nauce szkolnej, które w konsekwencji mogą doprowadzic do niepowodzeń szkolnych, zaburzeń emocjonalnych i psychicznych, zaburzeń zachowania.

Terapia pedagogiczna jest skierowana do dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia, trudności w nauce czytania i pisania), ale także do dzieci, które borykają się z takimi trudnościami, jak: nieharmonijny rozwój, zaburzenia koncentracji uwagi i pamięci, nieprawidlowa motoryka, w tym grafomotoryka, zaburzona lateralizacja, zaburzenia orientacji czaso-przestrzennej.

Zapraszam do Specjalistycznego Gabinetu Terapeutycznego (wizyty prywatne)

 


Centrum Medyczne „INTER-MED”
ul. 1 Maja 27 gabinet 006 (parter)
42 – 217 Częstochowa

Telefon: 504 018 954
(gdy nie odbieram proszę o wiadomość SMS)

Specjalistyczny Gabinet Terapeutyczny

Centrum Medyczne „INTER-MED”
ul. 1 Maja 27 gabinet 006 (parter)
42 – 217 Częstochowa

Jolanta Domalewska-Krocz

projekt i wykonanie mat.urbanowicz